چتر تو

بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد...ما چترمان خداست