پناهم می دهی امشب؟!..

                        خدایا..

                                                             پناهم می دهی امشب ؟

                                میان آب و گل رقصان

                                میان خار و گل خندان

                                 در آن..

                                 ذر آن آغوش نورانی

                                                             پناهم می دهی امشب ؟

                                 دل و دین در کف یغما

                                   و من...

                                    و من تنها در این هنگام روحانی 

                                                             پناهم می دهی امشب ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید